Táborový řád letního tábora Kalich


Všichni účastníci letního tábora Kalich jsou povinni:

 1. dodržovat táborový řád: režim dne, pravidla pro táborové koupaliště a denní program

 2. řídit se pokyny a nařízeními vedení tábora

 3. účastnit se plánovaného programu a svévolně neopouštět prostor tábora

 4. dodržovat zásady hygieny, zejména zákaz vstupu dětí do kuchyně, skladů apod. (do kuchyně je vstup povolen pouze majitelům zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství)

 5. ubytovací a přidělené prostory udržovat v pořádku a čistotě

 6. dodržovat zákaz vynášení potravin z prostoru jídelny (výjimka: polodenní výlety se svačinou)

 7. dodržovat zákaz používání otevřeného ohně - zejména svíček - v ubytovacích prostorách

 8. prádlo, plavky, ručníky apod. lze sušit pouze na vyhrazených místech

 9. chránit svěřený majetek

 10. chránit přírodu, neničit stromy, nesahat na žádnou (ani krotkou) zvěř; nebezpečí nakažení vzteklinou

 11.  úraz nebo nemoc ihned hlásit - děti oddílovému vedoucímu, ostatní táborovému zdravotníkovi

 12.  dodržovat zákaz rozdělávání ohňů mimo program a míst k tomu určených

 13. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů, kouření a užívání omamných látek

Porušení tohoto řádu může mít za následek i případné vyloučení z tábora (děti) nebo trestní stíhání (vedoucí)!!