Smluvní podmínky letního tábora Kalich

pro dětské pobyty na letním táboře Kalich u Kamenice nad Lipou.

a) Pořadatel pobytu: Antonín Hubený, Březinova 138, 586 01 Jihlava

IČ: 47369710 DIČ: CZ5702152181

Registrován u Městského úřadu v Jihlavě č. j. 97/0650/JI

a u Okresního úřadu v Jihlavě č. j. 97/1036/OŽU

dále jen „provozovatel“

a

b) Zákonný zástupce dítěte (dále jen „objednatel“)

uzavírají tuto smlouvu:

I. Přihlášení k pobytu

1. Pro přihlášení dítěte k pobytu může objednatel využít elektronickou přihlášku na internetových stránkách www.taborkalich.cz,
nebo přihlášku vytištěnou z těchto stránek. Oba způsoby mají rovnocennou platnost.

2. V případě elektronického přihlášení vzniká po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky objednatelem a jejím elektronickém odeslání v okamžiku jejího doručení provozovateli předběžná rezervace pobytu s platností 5 pracovních dnů. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) na základě faktury, vystavené provozovatelem, má předběžná rezervace platnost do data splatnosti této faktury. Potvrzení dětského lékaře o bezinfekčnosti dítěte a jeho způsobilosti být účastníkem pobytu zašle zákonný zástupce provozovateli poštou či na elektronickou adresu, nebo jej může dodat při předání dítěte na začátku pobytu.

3. V případě korespondenčního přihlášení vzniká po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek vytištěné přihlášky objednatelem, včetně jejího potvrzení dětským lékařem, a jejím odeslání v okamžiku jejího doručení provozovateli předběžná rezervace pobytu s platností 5 pracovních dnů. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) na základě faktury, vystavené provozovatelem, má předběžná rezervace platnost do data splatnosti této faktury.

4. Z termínových a provozních důvodů je možnost vystavení faktury za pobyt dítěte na táboře od 1. ledna do 10. června. Po tomto termínu může provozovatel vystavit objednateli na základě jeho žádosti potvrzení o účasti na dětské rekreaci.

5. Podáním přihlášky zákonný zástupce stvrzuje, že je s těmito smluvními podmínkami obeznámen.

6. Přihlášky je možné podávat od 1.10.2022 do 30.6.2024.

7. K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku potvrzení předběžné rezervace objednatelem formou uhrazení zálohy či plné ceny pobytu převodem na bankovní účet provozovatele dle instrukcí, které provozovatel pro tuto platbu poskytne. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) vzniká smluvní vztah v okamžiku řádného uhrazení faktury, vystavené provozovatelem.
Po připsání platby na účet provozovatele zašle provozovatel objednateli potvrzení o vzniku závazné rezervace.

8. V případě, že rezervace není ve lhůtě 5ti pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena ze strany objednatele úhradou částečné platby či plné ceny pobytu na účet provozovatele, vyhrazuje si provozovatel právo nabídnout místo jinému zájemci.

9. V případě, že objednatel zaplatí provozovateli za tentýž pobyt vícekrát, je povinen tuto skutečnost provozovateli oznámit písemně a doložit ji kopiemi platebních dokladů. Provozovatel vrátí objednateli chybně uhrazenou částku, poníženou o náklady (např. bankovní poplatky), bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.

10. Zákonný zástupce je povinen tuto listinu podepsat, a to nejpozději při předání dítěte k předmětnému pobytu. Nedojde-li k podpisu, vyhrazuje si provozovatel právo odstoupit od smlouvy.

11. Smlouva v listovní podobě bude uložena v sídle podnikatele, zákonnému zástupci je k ní zaručen přístup.

12. Smlouvu lze uzavřít v českém a slovenském jazyce.

II. Rozsah a cena služeb

1. Cena pobytu má charakter ceny smluvní. Plná cena pobytu dle ceníku na www.taborkalich.cz se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele.

2. Cena pobytu zahrnuje ubytování (chatka nebo pokoj), stravování (běžný stravovací režim,) a pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce. Z účasti dítěte na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby. Cena pobytu nezahrnuje dopravu a úrazové pojištění dítěte.

3. Charakter ubytování odpovídá stáří táborového areálu.

4. Nástup na táboře je v den zahájení objednaného běhu mezi 14 – 17 hodin. Stravování začíná večeří. Při ukončení pobytu si objednatel vyzvedne své dítě na táboře v den ukončení objednaného běhu mezi 9 – 11 hodin. Stravování končí snídaní.

5. V případě pozdního vyzvednutí dítěte zákonným zástupcem provozovateli vzniká právo na zaplacení ceny za jeden den pobytu dle ceníku na www.taborkalich.cz. Zákonný zástupce tuto cenu platit nemusí, pokud prokáže, že mu ve vyzvednutí dítěte zabránila vyšší moc.

III. Změny služeb

1. Provozovatel je oprávněn změnit objekt konání tábora v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které mu brání uskutečnit pobyt podle předem sjednaných podmínek.

2. V případě změny objektu konání tábora je provozovatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn do 5 pracovních dnů od jejího oznámení provozovatelem odstoupit od smlouvy. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku, uhrazenou objednatelem, v plné výši a bez zbytečného odkladu.

3. Rozhodne-li se objednatel po uzavření smluvního vztahu požádat provozovatele o změnu termínu nebo místa pobytu, může provozovatel při schválení tohoto požadavku uplatnit cenu poukazu dle původní objednávky.

IV. Odstoupení od smlouvy objednatelem

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a tím zrušit smluvní vztah s provozovatelem, před zahájením pobytu či v jeho průběhu. Může tak učinit prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, jehož vzor je přiložen k této smlouvě. Tento formulář zašle e-mailem zaslaným na adresu info@taborakalich.cz. Využití formuláře není povinné.

2. V případě zrušení pobytu objednatelem do 31. 5. 2024 účtuje provozovatel manipulační poplatek 1000 Kč, při zrušení pobytu do 20. 6. 2024 činí storno poplatek 2000 Kč a po tomto termínu do data zahájení pobytu odpovídá storno poplatek výši zálohové platby jednotlivých běhů.

3. V případě zrušení pobytů, u kterých není uvedena možnost zálohové platby, účtuje provozovatel do 31. 5. 2024 manipulační poplatek 1.000 Kč, při zrušení pobytu do 20. 6. 2024 činí storno poplatek 2.000 Kč a po tomto termínu do data zahájení pobytu odpovídá storno poplatek částce 1.500 Kč.

4. Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje. O takové výměně účastníka rekreačního pobytu je objednatel povinen uvědomit provozovatele nejpozději tři pracovní dny před termínem zahájení daného turnusu.

5. V případě pozdějšího nástupu dítěte na tábor nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu.

6. Při předčasném odjezdu dítěte z tábora může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu
(100 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje 400 Kč.

7. Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30. 9. 2024.

Formulář k odstoupení od smlouvy

Adresa provozovatele: e-mail: info@taborkalich.cz

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o poskytování následujících služeb: ________

Datum uzavření smlouvy:________

Jméno a příjmení objednatele: __________

Adresa objednatele: ________

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:

Datum:

V. Odstoupení od smlouvy provozovatelem

1. Provozovatel může odstoupit od smlouvy s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu, pokud dítě vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména závažným porušováním táborového řádu. Táborový řád je přístupný na stránkách www.taborkalich.cz. Uzavřením této smlouvy objednatel potvrzuje, že je s jeho obsahem seznámen a souhlasí s ním.

2. Provozovatel může odstoupit od smlouvy s objednatelem v případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt zdravých dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu. Na stránkách www.taborkalich.cz je zpřístupněn seznam požadavků na zdravé dítě. Uzavřením této smlouvy objednatel potvrzuje, že je s tímto seznamem seznámen a že dítě tyto požadavky splňuje.

3. Dále může provozovatel od smlouvy s objednatelem odstoupit, pokud objednatel poskytne nesprávné či neúplné údaje (např. při vyplňování přihlášky), v případě nedodání kompletní dokumentace objednatelem při zahájení pobytu, tj. objednatelem podepsaný a lékařem potvrzený Dodatek elektronické přihlášky (resp. v případě korespondenčního přihlášení objednatelem podepsaná 2. část přihlášky) a kopie průkazky zdravotní pojišťovny dítěte a jestliže v důsledku vyšší moci není možno pokračovat v konání tábora.

VI. Reklamace služeb

1. V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vztahujícím se na dětské hromadné pobytové akce, vzniká objednateli právo reklamace.

2. Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu pobytu. Reklamaci je možno provést osobně (při návštěvě tábora), elektronicky (e-mail: info@taborkalich.cz), nebo telefonicky (viz údaj na www.táborkalich.cz).

3. Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednatele.

VII. Další ujednání

1. V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na tábor budou u dítěte zjištěny známky akutního onemocnění (včetně výskytu vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid), vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až do plného uzdravení (či účinného odstranění pedikulózy), a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele.

2. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že mobilní telefony jsou v průběhu táborového pobytu dětem zakázány.

3. Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.

4. Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci pobytu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně (včetně airsoftových), pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou a dále též notebooky, tablety, iPady a přenosné videopřehrávače a televizní přijímače.

5. Objednatel dává provozovateli tábora souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení táborového řádu (zejména se jedná o podezření z krádeže cizí věci, či držení zakázaného vybavení – viz bod 8.d).

6. Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení pobytu.

7. V průběhu tábora je zakázáno děti navštěvovat (návštěva může mmj. vyvolat následnou psychickou nepohodu dítěte).

8. K dočasnému přerušení či ukončení táborového pobytu dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu.

9. Objednatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycujících jeho dítě, v rámci propagace aktivit provozovatele.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (dítě).

2. Zasláním řádně vyplněné přihlášky (elektronickým či korespondenčním) a potvrzením rezervace pobytu formou uhrazení zálohové částky či plné ceny pobytu bere objednatel na vědomí a souhlasí se Smluvními podmínkami a Táborovým řádem.

3. Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.

4. Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele.

5. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

6. Tyto smluvní podmínky jsou použitelné na táborové běhy v období mezi 1. 1. 2024 a 31. 12. 2024.

 

Podívejte se na naši kompletní nabídku letních dětských táborů.